Privacyverklaring

Bij Sfinks Animatie vzw zijn we ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Sfinks Animatie vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hier kunt u lezen welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en/of tickets aankoopt.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Sfinks Animatie vzw
Dr. Theo Tutsstraat 20
2530 Boechout
[email protected]
+32 03 455 69 44

Hoe gaat Sfinks Animatie vzw om met uw persoonsgegevens?
Sfinks Animatie vzw wil door middel van deze privacyverklaring heldere en duidelijke informatie geven over welke gegevens verzameld worden, voor welke doeleinden deze gebruikt worden en hoe we met die persoonsgegevens omgaan. Wij vinden het dan ook heel erg belangrijk om uw privacy te respecteren en uw persoonlijke gegevens op een wettelijke manier te verwerken.

Wanneer we het hieronder over persoonsgegevens hebben, dan bedoelen we hiermee hoofdzakelijk identificatie- en contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie binnen uw organisatie, taal, geslacht,…

Aan wie is deze privacyverklaring gericht ?
Deze privacyverklaring is hoofdzakelijk gericht op de huidige en vroegere leden/klanten, deelnemers van activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor de activiteiten, vrijwilligers en leveranciers.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden door Sfinks Animatie vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden. De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden hieronder beschreven. We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

U bent ingeschreven voor onze digitale nieuwsbrief
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het versturen van de nieuwsbrief. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief moet u enkel uw e-mailadres opgeven en geen andere persoonsgegevens.

U neemt deel aan één van onze evenementen
Sfinks Animatie vzw heeft 3 gratis evenementen Sfinks Mundial, Sfinks Mixed en Sfinks Mundial XL. Voor Sfinks Mixed kunt u online een ticket aankopen voor de camping en drankbonnen.. Bij deze aankoop moet u uw persoonsgegevens nalaten. Deze info kan gebruikt worden om daarna bijvoorbeeld: het ticket te versturen, informatie mee te geven, nieuwsbrief te versturen, … Nadien kunnen de persoonsgegevens nog gebruikt worden om promotioneel materiaal te versturen zoals de nieuwsbrief, de festivalkrant, …
Deze gegegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van onze ticketing provider (Ticket Script).

Tijdens onze evenementen kunnen ook sfeerbeelden en foto’s van deelnemers worden genomen. De kans bestaat dat u gefotografeerd en/of gefilmd wordt. Deze beelden kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden (facebook-sfeerfoto’s, flyers, persartikels, festivalverslaggeving…). Indien u zich herkent op een foto en wenst deze verwijderd te zien, neem dan contact op via [email protected].

U bent vrijwilliger bij Sfinks Animatie vzw
Als u vrijwilliger bent worden uw persoonsgegevens verwerkt om u te registreren als medewerker van het evenement in kwestie. Ook worden uw persoonsgegevens als vrijwilliger gescreend door de politie om de veiligheid te garanderen.

U bent een professioneel contactpersoon/leverancier/klant van Sfinks Animatie vzw
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de diensten die verleend worden tussen beide partijen. De persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren en informatie met u te delen.

U solliciteert bij Sfinks Animatie vzw
Indien u solliciteert voor een openstaande functie of spontaan solliciteert dan verwerken we de door u aangeleverde persoonsgegevens voor de opvolging van uw kandidatuur.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:
– Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres,
– Privé contactgegevens: telefoonnummer, e-mail adres
– Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer Rijksregisternummer
– Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, nationaliteit
– Beeldmateriaal: foto’s, video’s, opnames, …

Waar worden uw gegevens verwerkt en bewaard?
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van volgende doeleinden:

– Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud;
– Het verzorgen van de internet omgeving;
– Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …);
– Het verzorgen van de administratie en sociaal secretariaat;
– Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers;
– Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Sfinks Animatie vzw zal uw persoonsgegevens nooit delen met of verkopen aan derden die deze gegevens verwerken voor hun eigen commerciële doeleinden. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Sfinks Animatie vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Cookies
Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server Sfinks Animatie vzw en geplaatst op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website

Waarom gebruiken we cookies?
Onze website gebruikt cookies om jouw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. Op onze website vind je buttons naar onze Facebook-, Twitter-, Instagram- en
Youtube-pagina’s. We maken hierbij geen gebruik van tracking via een zogenoemde pixel.

Uw rechten
Toegang tot uw gegevens
U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Verbetering van uw gegevens
Wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn heeft u recht op verbetering en aanvulling.

Verwijdering van uw gegevens
U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden
verwerkt.

Overdracht van uw gegevens
U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u of rechtstreeks aan een derde partij.

Beperking van gegevensverwerking
Indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen. Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.

Klachten
Indien u een van de bovenstaande rechten wil uitoefenen en/of klacht wil indienen over de manier waarop Sfinks Animatie vzw uw gegevens verwerkt dan kan u ons ten allen tijde
contacteren.

Ook heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Belgische Privacy Commissie
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
tel +32 (0)2 274 48 00
Email: [email protected]

Wijziging privacyverklaring
Sfinks Animatie vzw controleert regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen en kan zijn privacyverklaring wijzigen. Als u hierover vragen heeft, kan u contact met ons opnemen via [email protected]